Hai học sinh lớp 3 nhặt được ví tiền trả người đánh mất

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn