Sẽ có quy định về hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM

.

Theo dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 180/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM), doanh nghiệp cổ phần hóa theo phương thức đấu giá công khai đăng ký giao dịch trên UPCoM sẽ bị hủy đăng ký giao dịch sau 1 năm kể từ ngày không đáp ứng điều kiện về vốn hoặc cổ đông theo quy định tại Luật Chứng khoán.

Ngày doanh nghiệp cổ phần hóa đăng ký giao dịch không đáp ứng điều kiện về vốn hoặc cổ đông là ngày doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh dưới hình thức công ty cổ phần và có vốn điều lệ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp dưới 10 tỷ đồng, hoặc ngày doanh nghiệp có vốn điều lệ đã góp không đủ 10 tỷ đồng tính trên báo cáo tài chính năm gần nhất có kiểm toán, hoặc số lượng cổ đông thấp hơn 100 người theo xác nhận của Trung tâm Lưu ký chứng khoán hoặc sổ cổ đông, hoặc cả hai điều kiện trên.
 
Doanh nghiệp cổ phần hóa đăng ký giao dịch trên UPCoM và được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước ngày Thông tư có hiệu lực, nếu không đáp ứng điều kiện về vốn hoặc cổ đông theo quy định trên, thì sẽ bị hủy đăng ký giao dịch trong vòng 1 năm kể từ ngày Thông tư có hiệu lực.
Theo ĐTCK

 
Nguồn: antt.vn